ANBI

 

stichting canilos animal foundation

JAARVERSLAG 2022

1. Naam

Stichting Canilos Animal Foundation

2. RSIN/Fiscaal nummer

851485972

3. Contactgegegevens

Stichting Canilos Animal Foundation
Secretariaat
Molenstraat-Centrum 126
7311 ND Apeldoorn

4. Bestuurssamenstelling

Voorzitter : Sabine Keukenbring
Secretaris : Agnes Reeuwijk
2e secretaris Organisatie en Communicatie : Wim Markerink (tot 1 november 2022)
Algemeen Bestuurslid : Paula E. M. Van Loo
Algemeen Bestuurslid : Maria A. Kolthof (tot 1 november 2022)

 

5. Beleidsplan

Doelstellingen verslagjaar 2022

Lesbos kettinghonden vrij

  1. Oprichting van een Educatie en Bewustwordingscentrum op Lesbos , waar tevens de noodopvang van schrijnende dierenleed gevallen wordt gevestigd. 
  2. Een en ander gericht op alle gedomesticeerde dieren op het eiland. 
  3. Uitgangspunt is dat de lokale bevolking het centrum gaat runnen

In het verslagjaar heeft het bestuur zich een aantal keren beraden op de toekomst. Het bestuur heeft in het verslagjaar besloten om per 1 mei 2022 te stoppen met de feitelijke organisatie op Lesbos. In plaats daarvan doneert Canilos jaarlijks een of meerdere keren een bedrag dat de organisatie Kivotos benut om bovenstaande en mogelijk andere doelstellingen te verwezenlijken. In het verslagjaar is gestart met deze werkwijze en is eenmaal een bedrag gedoneerd. Uiteraard zijn afspraken gemaakt over de verantwoording van de ontvangen middelen. Alle betrokken samenwerkingspartners zijn geinformeerd over deze beleidswijziging. In 2023 wordt de gewijzigde strategie nader besproken en zal het bestuur zich buigen over extra donaties en/of projecten op het gebied van bevorderen van dierenwelzijn.

De doelstelling “het bieden van ondersteuning aan hulpbehoevende dieren in Griekenland” veranderde nog niet in het verslagjaar, echter besluitvorming over ondersteuning aan hulpbehoevende dieren elders in Griekenland/Europa wordt in het komende verslagjaar verwacht.

Op welke wijze willen we die lange termijndoelstellingen realiseren?

Groter draagvlak creëren op onder andere Lesbos en in Nederland voor onze lange termijndoelstellingen. Medeverantwoordelijkheid organiseren van onze lange termijndoelstellingen bij inwoners en organisaties op onder andere Lesbos.

Welke samenwerkingspartners in Griekenland / Lesbos ?

Kivotos. [ officiële naam: Society for the Caring of the Unprotected Animals 'The ARK of Mytilene']
Lokale dierenartsen
Overheid: Politie, Justitie, Bestuurders (Burgermeester)
Dr. Iosif Botetzagias, Associate Professor of Environmental Politics & Policy 
Department of Environment - University of the Aegean

6. Beloningsbeleid

Niet van toepassing

7. Doelstelling

Het bieden van ondersteuning aan hulpbehoevende dieren buiten Nederland, in eerste instantie in Griekenland. Het signaleren en in kaart brengen van dierenverwaarlozing, uitbuiting van dieren en nodeloos kwellen van dieren. Het beïnvloeden van lokale, regionale en landelijke politiek om de leefomstandigheden van gedomesticeerde dieren te verbeteren. Het (laten) geven van voorlichting om de bewustwording van burgers ten aanzien van dierenwelzijn te vergroten. Het ontwikkelen van allerlei activiteiten, producten en diensten ter bevordering van dierenwelzijn en ondersteuning van concrete dierennoodhulp.

8. Terugblik 2022

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar gewijzigd. Per 1 november 2022 zijn twee bestuurders vertrokken, na jarenlange inzet ten behoeve van de Stichting. In de laatste maanden van het verslagjaar is de werving gestart voor nieuwe bestuursleden. Deze werving was succesvol. Begin 2023 treden enkele persnen toe tot het Stichtingsbestuur.

In het verslagjaar bracht een bestuurslid eenmaal een bezoek aan Lesbos. Tijdens dit bezoek werd overlegd met een aantal samenwerkingspartners en werd ook actief meegewerkt aan het traceren van kettinghonden en werd succesvol gezocht naar een oplossing voor een zevental gevonden kettinghonden.

Corona pandemie

De eerste maanden van 2022 stonden nog in het teken van de Corona pandemie. Gelukkig werden de Corona maatregelen in het vroege voorjaar afgebouwd.

Project Kettinghonden

De rangers konden vanaf het voorjaar weer op pad om kettinghonden te traceren, overleg te voeren met de eigenaars etc. Ook controles, na eerder geconstateerde overtredingen, vonden wederom plaats. Lesbos is één van de grootste eilanden van Griekenland waardoor rangers flinke afstanden moeten afleggen Daarnaast is de geringe beschikbaarheid van de politie nog steeds een feit als gevolg van de vluchtelingen situatie op het eiland. Hoewel de Europese wetgeving de politie verplicht om bij schrijnend dierenleed in actie te komen, is de realiteit dat dit vaak niet gebeurt. Hoewel Canilos hiervoor natuurlijk begrip heeft, blijven de Canilosrangers altijd vragen om politie assistentie in gevallen van onacceptabel dierenleed. Bij complexe situaties is dit een aantal keren gelukt. De vergoeding die de rangers ontvangen voor hun werkzaamheden wordt als gevolg van de beleidswjziging binnen Canilos vanaf 1 mei 2022 rechtstreeks gefinancierd vanuit de door Kivotos ontvangen donatie(s). Tot 1 mei 2022 zijn vergoedingen nog per actie gefinancierd op basis van declaraties/worksheets van rangers, dierenartsen etc.

Project Sterilisaties

Ook als gevolg van de andere werkwijze hebben wij geen directe bemoeienis meer gehad met sterilisatieprojecten. Deze projecten worden onder de vlag van de plaatselijke dierenwelzijn organisatie Kivotos nog steeds gecontinueerd. Door onze donaties aan deze organisatie hebben wij indirect hieraan meegewerkt.

Project Educatie

Onze donaties aan Kivotos zijn ook hieraan besteed. Hoewel het project Educatie niet zozeer geld dan wel tijd kost. Het is vooral te danken aan de lokale vrijwilligers, die met onaflaatbare energie proberen de nieuwe generaties een andere kijk op dierenwelzijn te geven.

Overige activiteiten op Lesbos

Canilos heeft via Kivotos middelen beschikbaar gesteld voor voederbakken en voedsel voor de vele zwerfonden. Ook steunden wij een aantal opvanglocaties op het eiland.

Project SnuffelWinkel

De twee kringloopwinkels hebben de eerste maanden van het verslagjaar nadelen ondervonden van de overheidsmaatregelen ten gevolge van de pandemie. Nadat de winkels weer volledig opengesteld waren, bleek dat bewoners van Gulpen en omwonenden ver daarbuiten de weg weer konden vinden naar deze populaire kringloopwinkels. De bedrijfsleidster en de vrijwilligers hebben zich enorm ingezet om deze forse omzet mogelijk te maken. Beide winkels dragen niet alleen bij aan het verkrijgen van middelen voor het dierenwelzijn op onder andere Lesbos, maar geven ook een flinke impuls aan het welzijn en de participatie van inwoners uit Gulpen en omstreken. De gemeente Gulpen-Wittem verstrekte in het verslagjaar wederom een subsidie van 2500 euro. Mede dankzij deze subsidie werden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder de viering van het 10-jarg bestaan van de Stichting met een barbecue voor alle vrijwilligers (momenteel ca. 60 mannen/vrouwen!). Daarnaast kunnen wij door deze subsidie bloemetjes en andere attenties uitreiken aan vrijwilligers, die verdrietige of juist vrolijke situaties meemaken. Zaken die het saamhorigheids gevoel verhogen en uiting geven aan onze waardering voor hun inzet.

U kunt hier de  jaarrekening 2022 Canilos lezen/downloaden.

Toelichting op de jaarrekening 2022

Zoals onder Snuffelwinkel al genoemd hebben de winkels een omzetgroei doorgemaakt. De omzet in 2022 was 25% (!) hoger dan in 2021 en 13% hoger dan het pré Corona jaar 2019. Het lijkt alsof hiermee voor onze winkels de Corona invloed definitief achter ons ligt.

Aan de kostenkant zijn er slechts kleine afwijkingen t.o.v. 2021: de iets hogere personeels kosten zijn te verklaren door 1) de NOW regeling waarvan wij in 2021 gebruik hebben kunnen maken en 2) de hogere kosten voor de vrijwilligers i.v.m. geen winkelsluiting in 2022. De hoger huisvestingskosten zijn te wijten aan een lichte huurverhoging en uiteraard de verhoogde energiekosten. Verder hebben we in 2022 weer wat activiteiten op Lesbos kunnen uitvoeren. De rangers zijn weer op pad geweest en we hebben een donatie aan Kivotos kunnen doen.

De winst wordt uiteindelijk natuurlijk bijgeschreven bij de algemene reserve, die wij hopelijk komend jaar weer ten doel kunnen stellen aan het bestrijden van dierenleed.

Stichting Canilos te Apeldoorn
Rekeningnummer: 25.47.18.124
IBAN: NL45TRIO0254718124
BIC: TRIONL2U
Triodos bank, Zeist, Nederland

Canilos op Twitterfacebook logo NL/EN GR