ANBI

1. Naam

Stichting Canilos Animal Foundation

stichting canilos animal foundation

2. RSIN/Fiscaal nummer

851485972

3. Contactgegegevens

Stichting Canilos Animal Foundation
Secretariaat
Molenstraat-Centrum 126
7311 ND Apeldoorn

4. Bestuurssamenstelling

Voorzitter : Sabine Keukenbring
Secretaris : Agnes Reeuwijk
2e secretaris Organisatie en Communicatie : Wim Markering
Algemeen Bestuurslid : Paula E. M. Van Loo
Algemeen Bestuurslid : Maria A. Kolthof

 

5. Beleidsplan

 1. Lange termijndoelstellingen.
  1. Lesbos kettinghonden vrij.
  2. Oprichting van een Educatie en Bewustwordingscentrum op Lesbos , waar tevens de noodopvang van schrijnende dierenleed gevallen wordt gevestigd. Een en ander gericht op alle gedomesticeerde dieren op het eiland.
  3. Uitgangspunt is dat de lokale bevolking het centrum gaat runnen.

 2. Op welke wijze willen we die lange termijndoelstellingen realiseren?
  Groter draagvlak creëren op Lesbos en in Nederland voor onze lange termijndoelstellingen. Medeverantwoordelijkheid organiseren van onze lange termijndoelstellingen bij inwoners en organisaties op Lesbos.

 3. Welke samenwerkingspartners in Griekenland / Lesbos ?

Kivotos. [ officiële naam: Society for the Caring of the Unprotected Animals 'The ARK of Mytilene']
Lokale dierenartsen
Overheid: Politie, Justitie, Bestuurders (Burgermeester)
Dr. Iosif Botetzagias 
Associate Professor of Environmental Politics & Policy 
Department of Environment - University of the Aegean

6. Beloningsbeleid

Niet van toepassing

7. Doelstelling

Het bieden van ondersteuning aan hulpbehoevende dieren buiten Nederland, in eerste instantie in Griekenland. Het signaleren en in kaart brengen van dierenverwaarlozing, uitbuiting van dieren en nodeloos kwellen van dieren. Het beïnvloeden van lokale, regionale en landelijke politiek om de leefomstandigheden van gedomesticeerde dieren te verbeteren. Het geven van voorlichting om de bewustwording van burgers ten aanzien van dierenwelzijn te vergroten. Het ontwikkelen van allerlei activiteiten, producten en diensten ter bevordering van dierenwelzijn en ondersteuning van concrete dierennoodhulp.

8. Verslag activiteiten 2017/2018

Project Kettinghonden

In 2018 hebben onze rangers helaas minder effectieve bezoeken kunnen afleggen dan in 2017.

Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen:

 • Het werkgebied breidt zich uit naar verder gelegen regio’s waardoor de benodigde tijd minder effectief wordt ingevuld
 • Ziekte en andere werkzaamheden van de rangers
 • De politie heeft minder tijd om mee te gaan naar moeilijke situaties

Onze inspanningen op korte termijn zullen erop gericht zijn:

 • In andere regio’s rangers te werven, die binnen het Canilos concept zullen opereren
 • In de Mytilini regio een extra ranger te zoeken
 • Meer systematiek te brengen in het bestaande concept

Project Sterilisaties

Ook in 2018 zijn er verschillende sterilisatie projecten geweest:

 • Een min of meer doorlopend project in de omgeving van Mytilini in samenwerking met Kivotos
 • Een Canilos project in Kalloni en omgeving, waarbij zwerfhonden maar óók huishonden (tegen gereduceerd tarief) zijn gesteriliseerd.
 • Gesprekken gevoerd met vrijwilligers in de omgeving van Plomari om op dezelfde wijze een project te doen (zwerf- én huishonden). Dit heeft in 2019 inmiddels zijn beslag gekregen in kleinschalig proefproject.

Project Educatie

Uiteraard loopt de financiële ondersteuning van educatieprojecten van Kivotos ieder jaar door. Inmiddels zijn ook plannen ontstaan om Educatiedagen te gaan organiseren, waarbij schoolklassen een dag onze gast zijn op een plek waar dieren opgevangen en verzorgd worden. Bijv. de hondenshelters en de ezelopvang. Verder zijn er eerste gesprekken gevoerd met Europese vertegenwoordigers om te zien of meer samenwerking mogelijk is op het vlak van de promotie van dierenwelzijn bij de jongere generaties.

Project SnuffelWinkel

De SnuffelWinkel draait nog steeds zeer voorspoedig en blijft de “backbone” van onze stichting. Inmiddels is een tweede winkel geopend voor grotere objecten. De netto-opbrengst komt geheel ten goede van onze bovengenoemde projecten.

9. Financiële verantwoording 2016-2018
    Datum 9-sep.-19  
Stichting Canilos
         
Staat van inkomsten en uitgaven 2016
     
         
Inkomsten 2016 EURO Uitgaven 2016 EURO  
Donateurs Periodiek  €        1.046       
Donateurs Eenmalig  €           322  4210 Project Ketting honden Lesbos           8.773   
Donaties bestuur  €           585  4220 Project Educatie              140   
Adoptieouders   4230 Project Chippen/Steriel Ketting honden              940   
Giften Diversen  €           891  4240 Project Ondersteuning Anja              590   
Giften 4210  €        3.750  4250 Project Winkel Gulpen        46.989   
Giften 4240  €           590  4260 Diverse Ondersteuning              835   
Giften 4230  €           450  4270 Project Ondersteuning Gerbien                    -   
Giften 4330  €        7.500  4280 Project Ondersteuning Goede Doelen           2.050   
    4290 Project Opvang Kettinghonden              120   
    4300 Project Voedselbakken Zwerfhonden           1.000   
    4330 Project Sterilisatie 100-300 honden 2017    
         
         
    Kosten Overhead    
Diverse acties/winkel  €     71.691  Communicatie - Website           5.460   
Giften Wnkel  €        3.757  Reiskosten           2.417   
Diverse opbrengsten  €        1.316  Overige overhead           3.645   
         
    Bankkosten              456   
Rente bank  €           157  Rente Bank                    -   
         
         
         
Totalen  €     92.055     €    73.415   
    Batig Saldo 2016  €    18.640   
         
         
Overhead (inclusief bankkosten) in procenten van de inkomsten 12,9%  
         
    De  Penningmeester:    
         
    Guido Nafzger    

 

 

Stichting Canilos
   
Datum 09-09-19
   
BALANS  2016
         
Code Omschrijving Soort Activa Passiva
0130  Inventaris Winkel activa 20.892,79  
0131 Inventaris kantoor activa 702,45  
1001 Kas winkel activa 2.174,80  
1010  Triodos NL45 TRIO 0254 7181 24  activa 12.887,04  
1011 Rabo NL60 RABO 0195 2893 66 activa 4.065,15  
1015  Triodos res. rek. NL37 TRIO 2000 4527 79  activa 34.180,01  
1016 ASN Zak. Sparen NL77 ASNB 8809 3906 87 activa 23.000,30  
1050 Kruispost Kas-bank activa 0,00  
1400  Beginkapitaal  passiva   0,00
1410 Reserve passiva   83.467,19
1504 Borg activa 2.240,00  
1506 Nog te betalen kosten projecten passiva   908,49
1510  Nog te ontvangen bedragen  activa 291,24  
1806 Vooruitbetaalde bedragen 2016-2017 activa 3.258,24  
1810 Nog te betalen per einde jaar passiva   1.842,10
1850 Te betalen/ontvangen BTW activa 1.166,00  
3000  Voorraad diversen activa 0,00  
  Saldo V/W     18.640,23
         
  Controle   104.858,01 104.858,01
         
  Nog niet goedgekeurd door Kascommissie   De  Penningmeester:
  en bestuur      
      Guido Nafzger  

U kunt hier de verkorte jaarrekening 2018 Canilos lezen/downloaden.

TOELICHTING OP DE JAARCIJFERS CANILOS ANIMAL FOUNDATION VAN 2016, 2017 EN 2018

Al vanaf de start van de SnuffelWinkel is er sprake geweest van een opgaande lijn in omzet. Sinds 2016 neemt de toename in omzet grotere vormen aan. Dit is te verklaren door de toenemende mate van interesse van de consument voor kringloop producten. Uiteraard spelen hierbij de ervaringen van de jaren daarvoor ook een rol: verbeteringen in winkelindeling, voorraadsituatie, wisselingen van producten, presentatie van producten, prestatie van vrijwilligers etc.

In 2016 heeft het Bestuur moeten besluiten de winkel te verhuizen naar een groter pand. Ook dit heeft geleid tot een verhoging van de omzetten in 2017 en 2018.

Op kostenniveau is er ook sprake van gestage verhogingen, die overigens in percentage van de omzet op min of meer het zelfde niveau zijn gebleven. M.a.w. er wordt nog steeds een marge van ca. 34% behaald. De kostenverhogingen liggen vooral op het huisvestingsvlak. Voor de nieuwe winkel zijn investeringen gedaan en er is sprake van meer onderhoud (meer m2 om te onderhouden en schoon te houden). Verder is er een grotere bus aangeschaft om grotere spullen te kunnen ophalen.

De verkoopkosten zijn gestegen omdat vanaf 2016 gebruik is gemaakt van de diensten van een Communicatie Adviseur. Deze heeft zich beziggehouden met netwerken, verbetering van de Social Media en het aanvragen van fondsen en subsidies bij grotere spelers op de Goede Doelen markt. Dit laatste heeft met name in 2016 en 2017 substantiële donaties opgeleverd. 

Het uiteindelijke doel is natuurlijk zoveel mogelijk geld te besteden aan het behalen van de doelstellingen van Canilos. Na een magere 8.000,00 Euro in 2015 hebben bovengenoemde ontwikkelingen geleid tot een besteding van ruim 25.000 in 2017. Helaas is in 2018 weer sprake van een daling naar ruim 20.000. Dit heeft te maken met diverse factoren:

 • In Griekenland en met name op Lesbos, spelen heel veel andere belangen, die de aandacht voor ketting- en zwerfhonden niet ten goede komt
 • Mede daardoor is het voor de rangers lastig effectief te zijn (politie heeft andere prioriteiten)
 • De weerstand tegen de rangers is groter geworden, waardoor er minder bezoeken worden afgelegd
 • Sterilisatieprojecten lopen goed maar ook in een ander tempo dan wij zouden willen

Uiteraard willen wij uitsluitend verantwoord en met bewijsvoering voor uitgevoerde werkzaamheden de projecten financieren. Wanneer het tempo laag ligt, is er automatisch minder geld nodig.  

Stichting Canilos te Apeldoorn
Rekeningnummer: 25.47.18.124
IBAN: NL45TRIO0254718124
BIC: TRIONL2U
Triodos bank, Zeist, Nederland

Canilos op Twitterfacebook logo NL/EN GR