ANBI

1. Naam

Stichting Canilos Animal Foundation

stichting canilos animal foundation

2. RSIN/Fiscaal nummer

851485972

3. Contactgegegevens

Stichting Canilos Animal Foundation
Secretariaat
Molenstraat-Centrum 126
7311 ND Apeldoorn

4. Bestuurssamenstelling

Voorzitter : Sabine Keukenbring
Secretaris : Agnes Reeuwijk
2e secretaris Organisatie en Communicatie : Wim Markerink
Algemeen Bestuurslid : Paula E. M. Van Loo
Algemeen Bestuurslid : Maria A. Kolthof

 

5. Beleidsplan

Doelstellingen verslagjaar 2021

Lesbos kettinghonden vrij  

  1. Oprichting van een Educatie en Bewustwordingscentrum op Lesbos , waar tevens de noodopvang van schrijnende dierenleed gevallen wordt gevestigd. 
  2. Een en ander gericht op alle gedomesticeerde dieren op het eiland. 
  3. Uitgangspunt is dat de lokale bevolking het centrum gaat runnen

In het verslagjaar 2021 heeft het bestuur van de Stichting zich een aantal keren beraden op de toekomst. Het bestuur neemt medio 2022 een besluit over een mogelijke beleidswijziging waarbij overigens de doelstelling “het bieden van ondersteuning aan hulpbehoevende dieren in Griekenland” niet verandert.

Op welke wijze willen we die lange termijndoelstellingen realiseren?

Groter draagvlak creëren op Lesbos en in Nederland voor onze lange termijndoelstellingen. Medeverantwoordelijkheid organiseren van onze lange termijndoelstellingen bij inwoners en organisaties op Lesbos.

Welke samenwerkingspartners in Griekenland / Lesbos ?

Kivotos. [ officiële naam: Society for the Caring of the Unprotected Animals 'The ARK of Mytilene']
Lokale dierenartsen
Overheid: Politie, Justitie, Bestuurders (Burgermeester)
Dr. Iosif Botetzagias, Associate Professor of Environmental Politics & Policy 
Department of Environment - University of the Aegean

6. Beloningsbeleid

Niet van toepassing

7. Doelstelling

Het bieden van ondersteuning aan hulpbehoevende dieren buiten Nederland, in eerste instantie in Griekenland. Het signaleren en in kaart brengen van dierenverwaarlozing, uitbuiting van dieren en nodeloos kwellen van dieren. Het beïnvloeden van lokale, regionale en landelijke politiek om de leefomstandigheden van gedomesticeerde dieren te verbeteren. Het geven van voorlichting om de bewustwording van burgers ten aanzien van dierenwelzijn te vergroten. Het ontwikkelen van allerlei activiteiten, producten en diensten ter bevordering van dierenwelzijn en ondersteuning van concrete dierennoodhulp.

8. Verslag activiteiten 2021

Project Kettinghonden

Lesbos is één van de grootste eilanden van Griekenland. Er moeten forse afstanden worden afgelegd in de zoektocht naar kettinghonden. Daarnaast is de geringe beschikbaarheid van de politie, net als in 2020, nog steeds een feit als gevolg van de situatie op het eiland. De omstandigheden in de vluchtelingenkampen op het eiland zijn nog immer niet optimaal. De capaciteit van het politiekorps is niet toereikend om alle incidenten in de vluchtelingenkampen aan te kunnen. Hoewel de Europese wetgeving de politie verplicht om bij schrijnend dierenleed in actie te komen, is de realiteit dat dit vaak niet gebeurt. Hoewel Canilos hiervoor natuurlijk begrip heeft, blijven wij altijd blijven vragen om politie assistentie in gevallen van onacceptabel dierenleed. Bij zeer complexe situaties is dit een aantal keren gelukt. 

Terugblik 2021, Corona pandemie

Vanwege de regelmatige opleving van de pandemie en als gevolg daarvan strenge tijdelijke lock-downs, lag ons mooie werk helaas weer zo goed als stil. De Canilosrangers waren een deel van het jaar niet gemachtigd om zich vrij over het eiland te bewegen, de boete op overtreding daarvan was zelfs € 350,00. De scholen waren ook in 2021 tijdelijk gesloten, dus er was geen educatief programma mogelijk.  Niet alleen de Griekse gemeenschap maar ook de dieren werden helaas de dupe.

Toch wilden we de focus leggen op wat nog wél haalbaar was. De rangers gaven de hondeneigenaars (mensen die toch door de lock-down thuis waren) het advies om bijvoorbeeld een goed hondenhok te maken of het hek te repareren, zodat de hond los kon lopen in plaats van aan de ketting te moeten blijven. Of een tijdelijke pleeghond (ex-zwerfhondje) in huis te nemen. Een extra hindernis vormde het gegeven dat de rangers niet altijd meer de motivatie konden opbrengen om zich als vanouds in te zetten voor hun werkzaamheden. Begrijpelijkerwijs richtten zij zich tijdens de lockdowns op andere werkzaamheden die wel konden worden verricht. En ondertussen bleven we de hoop houden op een snelle gezonde opening van de maatschappij.

Project Sterilisaties

De lopende sterilisatie projecten in Mytilini zijn in 2021 deels voortgezet. Gedeeltelijk onder de vlag van Canilos en gedeeltelijk in samenwerking met Kivotos zijn weer een aantal zwerfhonden door de vrijwilligers van Kivotos van de straat geplukt. De dierenartsen hebben opnieuw voor een aangepast tarief hun werk gedaan om de aantallen zwerfhonden onder controle te houden. 

In Plomari is in 2021 waar mogelijk een vervolg gegeven aan het sterilisatieproject dat in 2019 succesvol werd gestart als proef. Uitbreiding van dit project in 2021, zoals Canilos voor ogen had, is helaas minder goed gelukt door de beperkende overheidsmaatregelen.     

Project Educatie

Ook dit project lag stil in het verslagjaar 2021, net als in het jaar 2020. Canilos wil educatie van harte wederom financieel ondersteunen indien voorlichtingsessies door het Kivotos Educatie team weer van start gaan. Flyers met informatie zijn beschikbaar gekomen in het verslagjaar. 

Overige activiteiten op Lesbos

Canilos heeft middelen beschikbaar gesteld voor voederbakken en voedsel voor de vele zwerfonden. Ook steunden wij een aantal opvanglocaties op het eiland.   

Project SnuffelWinkel

De twee kringloopwinkels hebben uiteraard nadelen ondervonden van de overheidsmaatregelen ten gevolge van de pandemie. De omzet in 2021 was gelukkig hoger dan in 2020. De bedrijfsleidster en de vrijwilligers hebben zich enorm ingezet om in deze moeilijke situatie toch forse omzet mogelijk te maken. 

De winkels dragen niet alleen bij aan het verkrijgen van middelen voor het dierenwelzijn op Lesbos, maar geven ook een flinke impuls aan het welzijn en de participa..tie van inwoners uit Gulpen en omstreken. De tijdelijke sluiting van de winkels heeft gevolgen gehad voor een aantal vrijwilligers die daardoor niet meer naar deze bijzondere plekken konden komen. Ook zagen een aantal kwetsbare vrijwilligers – tijdelijk - af van werkzaamheden in de winkel(s) in verband met hun begrijpelijke angst voor Corona. 

Toelichting op de jaarcijfers

U kunt hier de  jaarrekening 2021 Canilos lezen/downloaden.

In 2021 is de winkelsluiting ten gevolge van Corona beperkt gebleven, waardoor de omzet over dit jaar aanzienlijk gestegen is. Dit heeft directe positieve gevolgen voor het winstcijfer. Helaas zijn de activiteiten op Lesbos (zoals ook hierboven aangegeven)  wél negatief beïnvloed door de Corona situatie op het eiland, waardoor wij weinig hebben kunnen doen. De huisvestingskosten zijn enigszins verminderd als gevolg van minder energiekosten en goed onderhandelde tarieven voor de afvalverwerking. De winst wordt uiteindelijk natuurlijk bijgeschreven bij de algemene reserve, die wij hopelijk komend jaar weer ten doel kunnen stellen van de inspanningen op Lesbos.

Stichting Canilos te Apeldoorn
Rekeningnummer: 25.47.18.124
IBAN: NL45TRIO0254718124
BIC: TRIONL2U
Triodos bank, Zeist, Nederland

Canilos op Twitterfacebook logo NL/EN GR